NYHETER

September 2021

HÖSTENS STÄDDAG

Styrelsen har beslutat att höstens städdag inte kommer genomföras i ”vanlig maner” med hänvisning att smittspridningen fortfarande är fortsatt hög i samhället.

 

Städdagen är en dag då föreningen haft som tradition att samlas och tillsammans se över och ta hand om de gemensamma utrymmena. Behovet av detta försvinner inte i och med inställd städdag, kanske är behovet större än normalt när många av oss är hemma mycket, i och runt vår fastighet Trädgårdsgruppen har och försätter göra en fantastisk insats i att hålla vårt hus i fint skick. Dock ingår det i alla medlemmars ansvar att hjälpas åt. Styrelsen ber därför varje enskild medlem att hjälpa till. Antingen genom eget initiativ eller genom att kontakta trädgårdsgruppen för förslag.

 

Du kan också söka upp trädgårdsgruppen den 10 oktober från kl 14:00.  Då är trädgårdsgruppens medlemmar på plats runt våra hus. Var vänlig att visa omtanke och håll lämpliga avstånd.

 

Kontaktuppgift trädgårdsgruppen:

Ingrid Miranda         070-774 77 88         Leif Eklund              076-910 19 14

Lotta Skoglund        070-474 63 60               Irene Hopf              073-774 42 43

 

Föreningen kommer under helgen 9-10 oktober att ha en container på plats tillgänglig för alla medlemmar att nyttja. Tänk bara på att inte slänga fel saker däri. Det som inte får slängas i denna container är elektronik, farligt avfall (kemikalier, batterier, färger, tryckimpregnerat trä m.m.), bildäck, flytande avfall, matavfall och hushållsavfall.

 

CYKELUTRENSNING

Styrelsen planerar för en cykelutrensning. Styrelsen ber er som har cyklar i de allmänna utrymmena att märka upp dem med namn, port och datum. Datum för cykelutrensning och när uppmärkning senast behöver vara gjord kommer i senare separata anslag. Har du en cykel som är trasig och som inte längre används? Meddela gärna styrelsen detta så skänker vi vidare denna cykel i samband med utrensningen. Samtliga omhändertagna ande cyklar skänks till välgörande ändamål efter att föreningen uppfyllt krav på förvaring

 

ARBETEN VID PRIMUSGATAN 70/74

Stockholm Vatten har påbörjat ett arbete avseende den pumpstation som ligger i hörnet Primusgatan 70/74 och vars avluftningskanal går igenom vår fastighet. Stockholm vatten har i samråd med styrelsen valt att ta bort denna avluftningskanal då den inte fungerat som planerat. Arbeten kommer att utföras mot vår fastighet under hösten.

 

BYTE AV LÅSKODER

Styrelsen kommer inom kort att byta låskoder på föreningens samtliga portar. Ny kod kommer att lämnas ut till samtliga boende i god tid innan byte. Tänk på att inte lämna ut koden till obehöriga.

 

ARBETEN MED UPPRUSTNING AV STRANDPROMENADEN

Stockholm Stad kommer under hösten att påbörja arbeten med att renovera strandpromenaden då den, som många av er noterat under åren, eroderat underifrån. Arbeten kommer att ske etappvis och med etappvis avstängning. För ytterligare frågor om arbetet hänvisar styrelsen till Stockholm Stad.

 

FÖRENINGSLOKALEN

För er som inte noterat detta på hemsidan vill styrelsen även informera om att föreningslokalen nu återigen är öppen för bokning.

 

Vänligen Styrelsen

 

 

Tillåten storlek på Gastuber och förvaring

Se informationen nedan

När grillsäsongen börjar närma sig SLUTET, vill styrelsen påminna om gällande reglerna för förvaring av gasoltuber !

 

 

 

Vårt gemensamma ansvar för Föreningens egendom

Vår bostadsrättsförening förvaltar gemensamt stora värden. Våra fastigheter är idag bokförda till ett värde av 505 miljoner kr.
Som medlemmar i föreningen har vi alla ett gemensamt ansvar att ta hand om och vårda dessa värden, och i stort sett gör vi alla detta på ett ansvarsfullt sätt.

Tyvärr inträffar det då och då, av oaktsamhet eller avsiktligt, händelser som orsakar skador på denna gemensamma egendom och vars kostnadskonsekvenser vi alla måste bära, såvitt inte den som utfört denna åverkan självmant tar ansvaret.

Som nyligt exempel på sådan skada kan tas att någon klämt in en konservburk mellan soprumsdörrens övre hörn i port 74 och dess dörrkarm.

Anledningen till detta vet vi naturligtvis inte, men konsekvensen blev att dörren utsattes för sådana krafter på grund av hävstångsverkan att dörrbladet allvarligt skadades och förmodligen måste bytas ut till en kostnad av c:a 15,000 kr.

 

Styrelsen Brf Essinge Brygga

 

 

About corona in other languages

Follow the links to  Vårdguiden 1177  or  Folkhälsomyndigheten

 

Allmänna råd till boende och besökare

Den pågående corona-pandemin innebär att vi alla har ett eget ansvar för att minska smittspridningen i samhället.

Följ därför gärna nedanstående rekommendationer:

Är du sjuk? Stanna hemma och undvik att vistas i gemensamma utrymmen i fastigheten i så stor utsträckning

    som möjligt, till dess att du blivit frisk och varit symtomfri i två dagar

Håll god handhygien samt nys och hosta endast i armvecket för att förhindra spridningen av smittsamma

    sjukdomar

Undvik sociala kontakter som inte är nödvändiga

Hembesök kan bidra till smittspridning, vänta därför med felanmälningar som inte är akuta

Hjälp gärna till om du har en granne som befinner sig i en riskgrupp, så att denne slipper gå ut i onödan – exempelvis med att handla mat eller gå till apoteket

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen, 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser som www.folkhalsomyndigheten.se och krisinformation.se eller genom att ringa det nationella informationsnumret 113 13.

 

 

Elektriska apparater

På förekommen anledning vill vi uppmana till särskild uppmärksamhet rörande elektriska installationer. Endast CE märkta elektriska apparater, laddare etc får användas i föreningen. Icke godkända apparater utgör är en stor brandrisk. Alla medlemmar bör ha pulversläckare och brandfilt. Föreningen har satt upp brandsläckare i allmänna utrymmen. Kolla så Du vet var den närmaste brandsläckaren finns.

 

Medlemmar ansvarar för de personer de släpper in i fastigheterna

Medlem som anlitar entreprenörer ansvarar för att dessa följer reglerna i föreningen. T ex städare ska vara instruerade hur sopor ska sorteras, hantverkare får inte ställa material i allmänna utrymmen som hindrar utrymning vid brand.

 

Störande grannar

Medlemmar är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud, otrevligt bemötande eller hot. Bestämmelserna avser första hand hög musik, men omfattar även andra typer av störningar som exempelvis ljud från tvättmaskiner/torktumlare. Det ska vara tyst mellan kl 22.00 till 07.00 på vardagar och till kl 09.00 på helgerna.

Om du blir störd av din granne, skall du i första hand kontakta denne, och försöka lösa problemet. Det bästa är om man kan reda ut sådana här saker grannar emellan. Fungerar inte detta, så kan du kontakta styrelsen.

Om du ska renovera eller kanske ha en fest, förvarna gärna dina grannar genom ett meddelande trapphuset.

 

 


 

 

Parkeringstillstånd för år 2021

Parkering i gränderna mellan husen MAX 30 minuter. Med P-skiva och parkeringstillstånd väl synligt !

När ni kör in i gårdsgränderna, glöm inte att haka tillbaka spärrlinan.

 

 

 

 

Koder till fastigheterna

Det är av yttersta vikt att vårt skalskydd (det vill säga möjligheten att ta sig in och ut i våra fastigheter) är intakt. Du får aldrig lämna ut koderna till någon.

Behöver du släppa in någon i din lägenhet så ber du dem använda porttelefonen och så ansvar du för dem du släppt in.

 

Tänk på att inte släppa in någon som du inte känner när du går ut eller in ur våra fastigheter. Du ska inte ”hjälpa” någon som säger att de är här på styrelsens uppdrag, då vi själva säkerställer att hantverkare eller liknande får den access de ska ha till byggnaderna.

 

 

 

Systematiskt brandskyddsarbete – SBA

Styrelsen har upphandlat SBA och numera finns det brandvarnare och brandsläckare utplacerade i våra fastigheter. Dörrar som är viktiga att de hålls stängda, då de delar in fastigheterna i olika sektioner vid en eventuell brand, är skyltade. Rökluckor är inspekterade och åtgärder vidtagna där det behövs.

Viktigt för dig som medlem att tänka på är att du själv ansvarar för brandvarnare och brandskydd i din egen lägenhet. En tumregel är att om lägenheten överstiger 60 kvm så behöver du mer än en brandvarnare. Ett tips är att försäkringsbolag brukar kunna ge råd och tips om vad som behövs och vad din hemförsäkring kräver. Glöm inte att kontrollera brandvarnarens batterier regelbundet.

 

Skadedjur/ohyra

Föreningens försäkring omfattar skadedjursbekämpning. Om du fått in skadedjur i din lägenhet är det viktigt att omedelbart sanera för att undvika spridning.

·  Du kan själv kontakta Anticimex 075-245 10 00 ange att du bor i Brf Essinge Brygga som är försäkrade hos Brandkontoret, försäkringsnummer 111847*1.

·  Anmäl till styrelsen, så att vi kan säkerställa att de inte spridits i angränsande lokaler.

 

Skador på gemensam egendom

Om medlem förorsakar skador på föreningens egendom, så ansvarar medlemmen för eventuella kostnader. Anmäl till styrelsen om du råkar ha sönder någonting.

 

 

Angående TV

En uppgörelse med Comhem är nu klar, från 2019-05-01!  Comhem  kommer att fortsätta leverera TV-signal på samma sätt som i dag i ytterligare minst 3 år !

Se vidare under fliken Bredband & TV-utbud !.

 

 

OBS !

Av brandsäkerhetsskäl så ska entré, trapphus och gemensamma källarutrymmen vara tomma på föremål

Trapphusen är vår utrymningsväg i händelse av brand och räddningspersonalens väg in.

Vid brand är framkomligheten livsviktig och därför får inga föremål förvaras så att de kan hindra en utrymning.

Lösa föremål flyttas därför efter avisering till förvaring i föreningens lokal.

Avisering sker genom påklistring av dekal enligt nedan.

Föremål kan efter kontakt med styrelsen återfås.

 

 

 

 

Styrelsen vill åter påpeka att det är absolut förbjudet att borra eller på annat sätt göra ingrepp i fasaden.

 

Detta gäller även innanför inglasningar

 

 

VALBEREDNINGEN INFORMERAR

Ta chanson att vara med och påverka en välskött förening som fortsättningsvis förblir välskött genom din hjälp!

Valberedningen söker numedlemmar som är villig att på styrelsenivå bidra till föreningensverksamhet.

I en bostadsrättsförening har alla medlemmar ansvar för att en competent och välfungerande styrelse utses. Du kan ta det ansvaret genom att anmäla dig som kandidat eller föreslå kandidater.

Det är bade intressant och lärorikt att vara med I styrelsen. Man bidrar till förvalltningen av den gemensamma föreningen och arbetet är inte betungande.

 

Kontakta oss genom att skicka SMS eller ring på följande mobilnummer:

Sören Jonsson, 76:an, 073-0523756

Desirée Nygren, 84:an, 070-9587069

Tore Lund, 82:an, 070-791 91 44

 

 

Februari 2019

Vårt bokningssystem för tvättstugan är nu utökat till att också gälla gästlägenheten, samlingslokalen och bastun. För ny användare – Läs under ”Bokning” ”Aldrig tidigare loggat in ?”

 

 

December 2018

Föreningen har slutit ett nytt avtal med Telenor som ger högre bredbandhastighet och fylligare TV utbud!

För mer information klicka på länken eller bilden nedan.

Essingebrygga-TV-Bredband-information

 

 

VIKTIGT OM DITT AVLOPP & FETT

Vid stopp i avlopp gäller följande;

                Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att använda kemiska rengöringsmedel typ propplösare och liknande. Dessa skadar avloppsledningarna. Använd istället vanlig avloppsrensare, typ ”sugpropp”.

                Om du inte kan lösa proppen själv, kan fastighetsskötaren hjälpa till inom normal arbetstid. Detta kostar 750 kronor, och bekostas av varje enskild medlem.

Skulle stammarna behöva spolas, avgörs det av fastighetsskötaren och bekostas av föreningen

MATFETT FÅR INTE SPOLAS NER I AVLOPPET

Frityrolja, olivolja och annat matfett får inte spolas ner i avloppet. Fettet stelnar och orsakar proppar i stammarna som kan leda till stopp.

Det ska istället samlas i kärl som kan slängas i hushållssoporna. Större mängder måste lämnas på miljöstation.

PIZZAKARTONGER

 

Hur märkligt det än kan verka, ska pizzakartonger kastas i kärlet märkt PAPPERSFÖRPACKNINGAR oavsett om de är gjorda av wellpapp eller inte.

 

 

HÅLL KOLL FÖR ATT STOPPA INBROTT

 

Vårt område har den senaste tiden drabbats av flera inbrottsförsök, vanligtvis dagtid.

Genom grannsamverkan har tjuvarna stoppats.

Om du stöter på personer du inte känner igen i våra fastigheter,

fråga vem de ska besöka.

Släpp heller inte in personer som inte har ett tydligt ärende.

Kontrollera att alla ytterdörrar och soprumsdörrar går i lås vid passering. 

Ta inte detta för givet. Framförallt inte vintertid då både kyla, snö, is och grus kan påverka funktionen.

Kolla alltid att det inte ligger något i vägen om dörren inte stänger. Rapportera alltid om en dörr inte stängs som den ska. Förlita er inte till att någon annan gör det.

 

Tveka inte att ringa polisen om du ser något som inte står rätt till.

 

HJÄRTSTARTARE I VARJE TRAPPUPPGÅNG

 

Styrelsen har köpt in hjärtstartare till varje trappuppgång. Tveka inte att använda dom vid behov. Följ de tydliga och enkla instruktionerna och liv kan räddas.

 

Läs under FAQ vad som gäller vid upplevd låg temperatur i lägenheten innan du felanmäler:   

 

LADDPLATSER I STORA GARAGET

 

Föreningen har fortfarande ett fåtal outhyrda platser för laddning av bilar med eldrift/hybrid i Luxgaraget. Kontakta Martin Svenningsen för mer information (info@essingebrygga.se).

 

 

SMUTS PÅ FASADEN

Fastighetens fasader är känsliga, och det är därför absolut förbjudet att försöka rengöra ytbeläggningen på egen hand. Risken är stor att putsen förstörs, med omfattande problem som följd.

Styrelsen svarar gärna på frågor kring detta.

GRILL

Det är tillåtet att använda el- och gasolgrill på föreningens balkonger. (Kolgrill är inte tillåtet)

Tänk på att det inte får förvaras gasoltuber i källarförråd och inomhus i lägenheten inte större än på max 5 liter.

AIRBNB

Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att hyra ut sin lägenhet via tjänsten AIRBNB.

 

LÅS INTE FAST CYKLARNA

Styrelsen vill uppmana alla cyklister att INTE låsa fast cyklarna i staketen runt träden på gårdsgatorna. Cyklar får enbart placeras i cykelställen eller i cykelförråden.

 

Se vidare under FAQ / Vanligafrågor