NYHETER

Glad sommar alla grannar!

Styrelsen i bostadsrättsföreningen Essinge Brygga önskar er alla en härlig sommar.

Vi vill påminna om att ta det försiktigt med grillarna i sommar, tänk på risken för kolmonoxidförgiftning om ni grillar på inglasad balkong.

Visst är det är härligt med musik, men tänk på att alla grannar kanske inte har samma goda musiksmak som du. Policyn i föreningen är att det ska vara lugnt/tyst i husen och på balkonger mellan 22-07 på veckodagar och 23-09 på helger.

Balkonglådor ska hängas på insidan, eftersom det finns en risk att de kan ramla ned.

Sommaren kan ju innebära att man inte är i sin lägenhet under en längre period. Ett tips då är att be någon, kanske en granne, att hämta posten. På så vis syns det inte att ni är borta om tjuven skulle vara framme. Var gärna uppmärksam på okända som rör sig i byggnaderna.

Allt gott!

/Styrelsen

sommarbild-800x336 - Orresta Golf & Konferens

Maj 2022


Styrelsen har tecknat ramavtal med Lumon för service på de inglasade balkongerna. Avtalet ger en halvering eller mer av kostnaden för service om den förläggs till lågsäsong. En normal service görs på en timme och kostar 1500 SEK plus reseersättning.  Under ramavtalet blir kostnaden 800 SEK inklusive reseersättning. Kommande lågsäsong inleds i november. Om Du önskar beställa service med ramavtalet, vv hör av Dig till Styrelsen.  Information finns på hemsidan.

Tyvärr har vid några tillfällen en person tagit sig in i grovsoprummet genom att gå in när någon gått ut. Det har skett mitt på dagen och denna person har rumsterat om i elskrotet, slängt ut det på golvet och stulit av elskrotet, som har ett värde på skrotmarknaden. Styrelsen ber er att vara uppmärksamma och inte släppa in okända personer.

 

Inför stundande grillsäsong

 

Tillåten storlek på Gastuber och förvaring

 

 

Ramavtal gällande service av inglasade balkonger under lågsäsong 
 
Under lågsäsong erbjuder Lumon service till reducerat pris.

 
Servicen omfattar justering utav profiler och smörjning av delar samt utbyte av slitagedelar. Utöver justering och smörjning finns även möjlighet att köpa till nya mellanglaslister och andra reservdelar. 

Tidsåtgången varierar men en tidigare väl underhållen inglasning kräver normalt endast 1 timmes arbete.

 

Skicka intresseanmälan med Dina kontaktuppgifter till styrelsen@essingebrygga.se om Du vill ha service. Önskas nya mellanglaslister så var vänlig ange antalet i intresseanmälan.

 

Årets service enligt ramavtalet kommer att genomföras i november.


Prislista:
Startavgift inklusive 1h arbete: 800 SEK. Timkostnad utöver den första: 612,50 SEK 
Uppställningsband: 80 SEK/st 
Mellanglaslist: 150 SEK/st 
Portföljare: 100 SEK/st 
Barnlås: 50 SEK /st 
Gångjärn: 80 SEK/st


Önskas service på annan tid än lågsäsong gäller standardtaxa för startavgift och utkörning och Du beställer själv direkt hos Lumon. 
Startavgift inklusive 1h arbete: 1500 SEK. Utkörning: 50 SEK/mil

 

Februari

Information till medlemmar i brf Essinge Brygga, februari 2022

Status JM

Vår process i tingsrätten har blivit ytterligare försenad. Nu är huvudförhandling planerad till slutet av november. Det tar troligen 1 till 2 år innan arbetet med att renovera fasaderna kan börja.

Vår grannförening Essinge Märlarstrand ligger några kvartal före oss i sin process med JM. Deras huvudförhandling var planerad till i februari. Några veckor före huvudförhandlingen har grannföreningen och JM nått en förlikning. Villkoren och andra förhållanden är sekretessbelagda så vi kan inte ta del av dem.

Vi får se om öppning till förlikning även kommer i vår process när vi kommer närmare huvudförhandling. 

Lilla garaget

Renoveringen av det söndervittrade golvet i lilla garaget har påbörjats. Utrymmet mot gatan, med cykel- och kajakförråd är åtgärdat. Resterande ytor kommer att åtgärdas efter påsk. Den delen kommer att tas i omgångar så att störningen för parkörer blir så begränsad som det går att åstadkomma.

Filterbyte och justering fläktar och spiskåpor

Upphandling av entreprenör för att byta styrenheter för fläktarna samt justera fläktar och spiskåpor är genomförd och arbetet kommer snart i gång. I samband med justeringen av spiskåporna kommer även lägenheternas filter för tilluftsventilation att bytas samt OVK att genomföras.

Närmare information om vilken dag som tillträde kommer att behövas för respektive lägenhet kommer inom kort.

Dörröppnare

Under våren kommer elektriskt manövrerade dörröppnare att monteras på entrédörrarna.

Städdag

Vi hoppas att smittspridningen kommer att gå ner snabbt i enlighet med folkhälsomydighetens prognoser och planerar därför att genomföra en gemensam städdag på det gamla sättet den 5 maj kl 18:00.

Årsstämma

Årets årsstämma är planerad till 1 juni, motioner ska ha inkommit i så god tid att de kan komma med i kallelsen till stämman.

Hissar och grus

Tyvärr har vi sett störningar i hissarnas funktion från grus som dras in med snön och hamnar i dörrarnas styrspår. VV ta ett tag med kvasten som står i Er port för att hålla gruset på avstånd från entrédörren.

 

 

December 2021

Information

Fasaderna

 

De undersökningar som föreningen uppdragit till RISE att genomföra, visar på systematiska brister i utförande när det gäller fönster och puts kring fönster och plåtdetaljer. 

Bristerna har lett till omfattande problem med fukt och mögelskador i fasadernas isolering. Bedömningen från RISE är att alla föreningens fasader har skador och behöver åtgärdas.

Dessa slutsatser har tidigare redovisats i olika sammanhang bla inför medlemsomröstning i november 2020, för ja eller nej till stämning av JM samt i Årsredovisningen för 2020.

"RISE genomförde fördjupad undersökning av fasadernas tillstånd och konstaterade omfattande brister i form av fukt och mikrobiell påväxt i fasadernas isolering.”
Tyvärr får vi räkna med en omfattade renovering av alla fasader.

 

Renovering av golvet i föreningens garage. Utrymning av cyklar, mopeder och kajaker till 12 januari

 

Styrelsen har beslutat att anlita entreprenör för att reparera
golvrännan i lilla garaget, som ju har allvarligt korroderats och spruckit.

 

Arbetet kommer huvudsakligen att utföras i april 2022 men delen i cykel- och kajakförrådet på norra sidan kommer att åtgärdas redan med start den 12 januari varvid cyklar, mopeder, kajaker och annan materiel som förvaras där dessförinnan måste flyttas till annat förråd eller plats. Åtgärden i denna första etapp beräknas pågå ca 1 vecka. Det blir lite krångel för berörda, men vi hoppas det löser sig med god vilja. Om någon inte hittar alternativ plats under denna vecka, hör av Er till styrelsen så hjälps vi åt.  

 

Arbetet i april och framåt kommer att genomföras i etapper, så att det ska bli så smidigt som möjligt för berörda parkörer. Det blir nödvändigt att under en viss tid utrymma berörd del på fordon. 

Närmare precisering av detta återkommer vi med under mars.

 

Snö, sandning och sopning

 

Den här tiden på året får vi räkna med snö och halkbekämpning i form av sandning. Tyvärr har sanden en förmåga att följa med in i våra portar och hissar.

Det leder till störningar när grus kommer i hissdörrarnas mekanism. Vi är mycket tacksamma om man tar ett tag med de sopkvastar som finns i portarna så att det är rent ett område utanför porten.

 

Uthyrningslägenheten 

Föreningens uthyrningslägenhet är väl utnyttjad, ca 170 nätter senaste år !

Den har nu fått nytt möblemang och nya textilier, bla en våningssäng, som gör att 4 personer bekvämt kan sova där. Styrelsen hoppas att den nya fräscha inredningen kommer att uppskattas. 

 

Ekonomi 

 

Föreningens ekonomi är fortsatt god. Under året har det varit en avgiftsfri månad, även januari nästa år blir avgiftsfri. 6 MSEK har sparats i ladorna, vilket ger oss motståndskraft inför eventuella svårare tider.  

FÖRENINGSLOKALEN

För er som inte noterat detta på hemsidan vill styrelsen även informera om att föreningslokalen nu återigen är öppen för bokning.

 

Vårt gemensamma ansvar för Föreningens egendom

Vår bostadsrättsförening förvaltar gemensamt stora värden. Våra fastigheter är idag bokförda till ett värde av 505 miljoner kr.
Som medlemmar i föreningen har vi alla ett gemensamt ansvar att ta hand om och vårda dessa värden, och i stort sett gör vi alla detta på ett ansvarsfullt sätt.

Tyvärr inträffar det då och då, av oaktsamhet eller avsiktligt, händelser som orsakar skador på denna gemensamma egendom och vars kostnadskonsekvenser vi alla måste bära, såvitt inte den som utfört denna åverkan självmant tar ansvaret.

Som nyligt exempel på sådan skada kan tas att någon klämt in en konservburk mellan soprumsdörrens övre hörn i port 74 och dess dörrkarm.

Anledningen till detta vet vi naturligtvis inte, men konsekvensen blev att dörren utsattes för sådana krafter på grund av hävstångsverkan att dörrbladet allvarligt skadades och förmodligen måste bytas ut till en kostnad av c:a 15,000 kr.

 

Styrelsen Brf Essinge Brygga

 

 

Elektriska apparater

På förekommen anledning vill vi uppmana till särskild uppmärksamhet rörande elektriska installationer. Endast CE märkta elektriska apparater, laddare etc får användas i föreningen. Icke godkända apparater utgör är en stor brandrisk. Alla medlemmar bör ha pulversläckare och brandfilt. Föreningen har satt upp brandsläckare i allmänna utrymmen. Kolla så Du vet var den närmaste brandsläckaren finns.

 

Medlemmar ansvarar för de personer de släpper in i fastigheterna

Medlem som anlitar entreprenörer ansvarar för att dessa följer reglerna i föreningen. T ex städare ska vara instruerade hur sopor ska sorteras, hantverkare får inte ställa material i allmänna utrymmen som hindrar utrymning vid brand.

 

Störande grannar

Medlemmar är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud, otrevligt bemötande eller hot. Bestämmelserna avser första hand hög musik, men omfattar även andra typer av störningar som exempelvis ljud från tvättmaskiner/torktumlare. Det ska vara tyst mellan kl 22.00 till 07.00 på vardagar och till kl 09.00 på helgerna.

Om du blir störd av din granne, skall du i första hand kontakta denne, och försöka lösa problemet. Det bästa är om man kan reda ut sådana här saker grannar emellan. Fungerar inte detta, så kan du kontakta styrelsen.

Om du ska renovera eller kanske ha en fest, förvarna gärna dina grannar genom ett meddelande trapphuset.

 

 

Parkeringstillstånd för år 2022

Parkering i gränderna mellan husen MAX 30 minuter.

Med P-skiva och parkeringstillstånd väl synligt !

 

När ni kör in i gårdsgränderna, glöm inte att haka tillbaka spärrlinan.

 

Koder till fastigheterna

Det är av yttersta vikt att vårt skalskydd (det vill säga möjligheten att ta sig in och ut i våra fastigheter) är intakt. Du får aldrig lämna ut koderna till någon.

Behöver du släppa in någon i din lägenhet så ber du dem använda porttelefonen och så ansvar du för dem du släppt in.

 

Tänk på att inte släppa in någon som du inte känner när du går ut eller in ur våra fastigheter. Du ska inte ”hjälpa” någon som säger att de är här på styrelsens uppdrag, då vi själva säkerställer att hantverkare eller liknande får den access de ska ha till byggnaderna.

 

 

Systematiskt brandskyddsarbete – SBA

Styrelsen har upphandlat SBA och numera finns det brandvarnare och brandsläckare utplacerade i våra fastigheter. Dörrar som är viktiga att de hålls stängda, då de delar in fastigheterna i olika sektioner vid en eventuell brand, är skyltade. Rökluckor är inspekterade och åtgärder vidtagna där det behövs.

Viktigt för dig som medlem att tänka på är att du själv ansvarar för brandvarnare och brandskydd i din egen lägenhet. En tumregel är att om lägenheten överstiger 60 kvm så behöver du mer än en brandvarnare. Ett tips är att försäkringsbolag brukar kunna ge råd och tips om vad som behövs och vad din hemförsäkring kräver. Glöm inte att kontrollera brandvarnarens batterier regelbundet.

 

Skadedjur/ohyra

Föreningens försäkring omfattar skadedjursbekämpning. Om du fått in skadedjur i din lägenhet är det viktigt att omedelbart sanera för att undvika spridning.

·         Du kan själv kontakta Anticimex 075-245 10 00 ange att du bor i Brf Essinge Brygga som är försäkrade hos Brandkontoret, försäkringsnummer 111847*1.

·         Anmäl till styrelsen, så att vi kan säkerställa att de inte spridits i angränsande lokaler.

 

Skador på gemensam egendom

Om medlem förorsakar skador på föreningens egendom, så ansvarar medlemmen för eventuella kostnader. Anmäl till styrelsen om du råkar ha sönder någonting.

 

 

Angående TV

En uppgörelse med Comhem är nu klar, från 2019-05-01!  Comhem  kommer att fortsätta leverera TV-signal på samma sätt som i dag !

Se vidare under fliken Bredband & TV-utbud !.

 

 

OBS !

Av brandsäkerhetsskäl så ska entré, trapphus och gemensamma källarutrymmen vara tomma på föremål

Trapphusen är vår utrymningsväg i händelse av brand och räddningspersonalens väg in.

Vid brand är framkomligheten livsviktig och därför får inga föremål förvaras så att de kan hindra en utrymning.

Lösa föremål flyttas därför efter avisering till förvaring i föreningens lokal.

Avisering sker genom påklistring av dekal enligt nedan.

Föremål kan efter kontakt med styrelsen återfås.

 

 

 

 

Styrelsen vill åter påpeka att det är absolut förbjudet att borra eller på annat sätt göra ingrepp i fasaden.

 

Detta gäller även innanför inglasningar

 

 

VALBEREDNINGEN INFORMERAR

Ta chanson att vara med och påverka en välskött förening som fortsättningsvis förblir välskött genom din hjälp!

Valberedningen söker numedlemmar som är villig att på styrelsenivå bidra till föreningensverksamhet.

I en bostadsrättsförening har alla medlemmar ansvar för att en competent och välfungerande styrelse utses. Du kan ta det ansvaret genom att anmäla dig som kandidat eller föreslå kandidater.

Det är bade intressant och lärorikt att vara med I styrelsen. Man bidrar till förvalltningen av den gemensamma föreningen och arbetet är inte betungande.

 

Kontakta oss genom att skicka SMS eller ring på följande mobilnummer:

Sören Jonsson, 76:an, 073-0523756

Tore Lund, 82:an, 070-791 91 44

 

 

Vårt bokningssystem för tvättstugan är nu utökat till att också gälla gästlägenheten, samlingslokalen och bastun. För ny användare – Läs under ”Bokning” ”Aldrig tidigare loggat in ?”

 

 

December 2018

Föreningen har slutit ett nytt avtal med Telenor som ger högre bredbandhastighet (250/250 Mbit/s) och fylligare TV utbud!

För mer information klicka på länken eller bilden nedan.

Essingebrygga-TV-Bredband-information

 

 

VIKTIGT OM DITT AVLOPP & FETT

Vid stopp i avlopp gäller följande;

                Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att använda kemiska rengöringsmedel typ propplösare och liknande.

Dessa skadar avloppsledningarna. Använd istället vanlig avloppsrensare, typ ”sugpropp”.

                Om du inte kan lösa proppen själv, kan fastighetsskötaren hjälpa till inom normal arbetstid.

Detta kostar 750 kronor, och bekostas av varje enskild medlem.

Skulle stammarna behöva spolas, avgörs det av fastighetsskötaren och bekostas av föreningen

MATFETT FÅR INTE SPOLAS NER I AVLOPPET

Frityrolja, olivolja och annat matfett får inte spolas ner i avloppet. Fettet stelnar och orsakar proppar i stammarna som kan leda till stopp.

Det ska istället samlas i kärl som kan slängas i hushållssoporna. Större mängder måste lämnas på miljöstation.

PIZZAKARTONGER

 

Hur märkligt det än kan verka, ska pizzakartonger kastas i kärlet märkt PAPPERSFÖRPACKNINGAR oavsett om de är gjorda av wellpapp eller inte.

 

 

HÅLL KOLL FÖR ATT STOPPA INBROTT

 

Vårt område har den senaste tiden drabbats av flera inbrottsförsök, vanligtvis dagtid.

Genom grannsamverkan har tjuvarna stoppats.

Om du stöter på personer du inte känner igen i våra fastigheter,

fråga vem de ska besöka.

Släpp heller inte in personer som inte har ett tydligt ärende.

Kontrollera att alla ytterdörrar och soprumsdörrar går i lås vid passering. 

Ta inte detta för givet. Framförallt inte vintertid då både kyla, snö, is och grus kan påverka funktionen.

Kolla alltid att det inte ligger något i vägen om dörren inte stänger. Rapportera alltid om en dörr inte stängs som den ska. Förlita er inte till att någon annan gör det.

 

Tveka inte att ringa polisen om du ser något som inte står rätt till.

 

HJÄRTSTARTARE I VARJE TRAPPUPPGÅNG

 

Styrelsen har köpt in hjärtstartare till varje trappuppgång. Tveka inte att använda dom vid behov. Följ de tydliga och enkla instruktionerna och liv kan räddas.

 

Läs under FAQ vad som gäller vid upplevd låg temperatur i lägenheten innan du felanmäler:   

 

 

SMUTS PÅ FASADEN

Fastighetens fasader är känsliga, och det är därför absolut förbjudet att försöka rengöra ytbeläggningen på egen hand. Risken är stor att putsen förstörs, med omfattande problem som följd.

Styrelsen svarar gärna på frågor kring detta.

GRILL

Det är tillåtet att använda el- och gasolgrill på föreningens balkonger. (Kolgrill är inte tillåtet)

Tänk på att det inte får förvaras gasoltuber i källarförråd och inomhus i lägenheten inte större än på max 5 liter.

AIRBNB

Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att hyra ut sin lägenhet via tjänsten AIRBNB.

 

LÅS INTE FAST CYKLARNA

Styrelsen vill uppmana alla cyklister att INTE låsa fast cyklarna i staketen runt träden på gårdsgatorna. Cyklar får enbart placeras i cykelställen eller i cykelförråden.

 

Se vidare under FAQ / Vanligafrågor